1. ôLALA magazine Franco-Haut Mékong de Coopération Académique (1 Octobre 2013 - 30 Septembre 2014)

     

     
   

     

       
........................................................................................................
ทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

         
             

         

.........................................................................................................
 
      
 

 

ประวัติหน่วยงาน ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ ข้อมูลวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846