สรุปผล

โครงการ สัปดาห์แห่งภาพยนตร์ฝรั่งเศส

16 - 20 กรกฎาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------------------------------------

จัดโดย หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัน/ เวลา 16-20 กรกฎาคม 2550 รวมระยะเวลา 5 วัน

ผู้เข้าร่วม
        นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งผู้สนใจจากภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 38 คน
         หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ได้จัดให้มีการฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศส ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับชม จำนวน 5 เรื่อง เป็นภาษาฝรั่งเศส บรรยายภาษาอังกฤษ และทางหน่วยงานต้องขอขอบคุณ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย กรุงเทพฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ DVD ภาพยนตร์ฝรั่งเศส มา ณ โอกาสนี้ด้วย
        หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ได้จัดตารางการฉายภาพยนตร์ 5 เรื่อง เป็นเวลา 5 วัน ตามลำดับดังนี้
                           ชื่อเรื่อง                       วันที่ฉาย                       เวลา
Mon petit doigt ma dit                           16 ก.ค. 50           17.00 20.00 น.
La prophétie des grenouilles                   17 ก.ค. 50           17.00 20.00 น.
Vipères au poing                                   18 ก.ค. 50           17.00 20.00 น.
Kirikou et les bêtes sauvages                  19 ก.ค. 50           17.00 20.00 น.
Travaux, on sait quand ça commence   20 ก.ค. 50           13.00 15.00 น.

ประโยชน์และผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
      1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว สภาพทางสังคม ค่านิยม และแนวคิดของคนฝรั่งเศสผ่านทางภาพยนตร์
      2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รู้จักภาพยนตร์และนักแสดงของฝรั่งเศส
     3. นอกจากความบันเทิงแล้ว ผู้ชมยังได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสทางอ้อมจากการดูภาพยนตร์อีกด้วย

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ
        นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป


หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- รายงาน

   

 

.............................................................................


 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846