โครงการ “การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคตามเส้นทางเชื่อมต่อ
ไทย-พม่า : ผลกระทบต่อวัฒนธรรมล้านนา”

วันที่ 18 ตุลาคม 2552

โดย

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความ
ร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา

 

   
   
   
   
   
   
....................................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846