ประมวลภาพกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ และวิจัย
เรื่อง สำรวจเมืองเชียงของ : The Inventory
วันที่ 18  มิถุนายน 2552
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

   
   
   
   
   
   
   
   
   
....................................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846