200 ปี ปาล์ม อคาเดมิก  –  10 ปี มฟล.

          ค.ศ. 1808 – ค.ศ. 2008 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ปาล์ม อคาเดมิก” ของ นโปเลียน ครบ 200 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติ

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2008  ณ. สถานทูตฝรั่งเศสประเทศไทย มีการจัดงานเลี้ยงฉลองในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ปาล์ม อคาเดมิก” ซึ่ง M.Laurent  Bili เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบ วันนี้เป็นวันที่ “ปาล์ม อคาเดมิก” ครบ 200 ปี กับอีก 3 วัน เป็นปีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโชคดีที่มีผู้เข้ารับ “ปาล์ม อคาเดมิก”  ถึง 2 คน คือ รศ. ดร. วันชัย  ศิริชนะ ท่านอธิการบดี รับในขั้นคอมมองเดอร์หรือขั้นผู้สั่งการ และ ผศ. ดร. สุนันทา  ฟาเบรอ รับในขั้นเซอวาลิเย่ร์หรือขั้นอัศวิน

         พระเจ้านโปเลียนโบนาปาร์ต ทรงเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสที่คนต่างชาติมักจะรู้จักชื่อเสียงในเรื่องของความสามารถในการรบ แต่ความจริงพระองค์ทรงเก่งทางด้านวิชาการมากด้วยเช่นกัน เช่น ตั้งกฎหมาย นโปเลียน (ที่ยังใช้กันอยู่จนปัจจุบัน)  สร้างโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ค้นพบอารยธรรมอียิปต์ ตั้งอคาเดมี่เพื่อศึกษาอารยธรรม สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ทำงานด้านการศึกษา นอกจากนั้นยังตั้งสำนักงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งผู้ว่าราชการและอธิการบดี

        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ปาล์ม อคาเดมิก” หรือ “เครื่องราชฯ สีม่วง” เป็นเครื่องราชฯ ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับสองต่อจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลฌิยอง ดอนเนอร์ (Légion d’honneur)  และเป็นเครื่องราชฯ ที่เก่าแก่ที่สุดในสายวิชาการ สร้างขึ้นมาเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา ชาวฝรั่งเศสถือว่าการได้รับรางวัลนี้เป็นเกียรติสูงสุดของวงศ์ตระกูล เพราะไม่ได้รับกันโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนมีดังนี้ เริ่มจากมี “แมวมอง” สัญชาติฝรั่งเศส (สัญชาติอื่นไม่ได้) สืบประวัติและผลงานทางวิชาการของเรา โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว และนำไปเสนอชื่อต่อที่ประชุมของสถานทูต เมื่อได้รับคัดเลือก  ชื่อเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปที่สำนักประธานาธิบดีที่ปารีส เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ช่วงเวลานี้ใช้เวลาพิจารณาอยู่ประมาณ 2 ปี โดยให้ถือเป็นความลับ ไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะเป็นผู้ถูกคัดเลือก จนกว่าวันหนึ่งจะมีการติดต่อทางโทรศัพท์จากสถานทูต ถามวันเวลาที่สะดวกของเราเพื่อมารับเครื่องราชฯ นโปเลียน “ปาล์ม อคาเดมิก” อันทรงค่านี้ นับเป็นเกียรติประวัติที่ทางฝรั่งเศสบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การศึกษาของฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

.........................................................

 
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846