ภาพแสดงการเจรจาทางวิชาการ พ.ศ. 2002

17 มิถุนายน 2545/ Juin 2002
M.Jacques MORCOS ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เยี่ยมมหาวิทยาลัยตามคำเชิญของอธิการบดี รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: ผศ.ดร. สุนันทา ฟาเบรอ

........................................

 
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846