ภาพแสดงการเจรจาทางวิชาการ พ.ศ. 2003


H.E.Laurent AUBLIN เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ
รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ,
สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย (นพ.กอบชัย จิตรสกุล), วิเทศสัมพันธ์ มฟล.


 

15-21 ธันวาคม 2546/ Décembre 2003
ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ ได้รับมอบหมายแทนอธิการบดีเดินทางไปประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส พร้อมกับ
ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง ตามคำเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศส
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ,
M.Jacques MORCOS, มหาวิทยาลัยลาโรแชล, มหาวิทยาลัยมองแปลลิเย่ร์

..............................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846