ภาพแสดงเจารจาทางวิชาการ พ.ศ. 2004

21 มกราคม 2547/ Janvier 2004
ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ เข้าพบ H.E.Laurent AUBLIN เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
เลขที่ 35 เจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เวลา 16.00 น.
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: เลขานุการเอกอัครราชทูตฯ,
ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

6 พฤษภาคม 2547/ Mai 2004
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแลภริยา
เยือนสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ,
สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย, M.Guy Heidelberger

7 ตุลาคม 2547/ Octobre 2004
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเซ็นสัญญา (Proposition dAccord de Principe) กับสมาคมฝรั่งเศสเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: อธิการบดีมหาวิทยาลัย,
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย,
ประธานบริหารสมาคมฝรั่งเศส (นพ.กอบชัย จิตรสกุล),
และ ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส (M.Guy Heidelberger)

2 พฤศจิกายน 2547/ Novembre 2004
รัฐบาลฝรั่งเศสมอบเงินสามแสนบาทถ้วนเพื่อเริ่มดำเนินการของศูนย์
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ,
M.Jacques MORCOS

18 พฤศจิกายน 2547/ Novembre 2004
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Montpellier เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: อธิการบดี, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ, คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร,
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ, คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์, ดร.สุธี, ดร.ดรุณี, M.DUPUY, Mme. Francoise AUBERJEAULT

.................................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846