ภาพแสดงความร่วมมือทางวิชาการ พ.ศ. 2005

27 มิถุนายน 2548/ Juin 2005
เปิดศูนย์ฝรั่งเศส ฯ ณ อาคาร E2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การแสดงภาพถ่ายของสมาคมฝรั่งเศสไทย-เชียงราย
Prof. Karim ALLAF จากมหาวิทยาลัยลาโรแชล บรรยายเรื่อง
DIC System กับพืชผักผลไม้เมืองร้อน
ผู้ประสานงาน/ Coordinateur: อธิการบดี,
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ,
M.Jacques MORCOS, M.Guy Heidelberger, ส่วนบริการงานวิจัย

...............................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846