ภาพแสดงความร่วมมือทางวิชาการ พ.ศ. 2006

 


วันที่ 9-13 มกราคม 2549/ January 2006
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือไทย ฝรั่งเศส ครั้งที่ 1
ผู้ประสานงาน/Coordinateur:ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

 


3 มีนาคม 2549/March 2006
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้
ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมองแปลลิแย่ร์ 3 ประเทศฝรั่งเศส
ผู้ประสานงาน/Coordinateur:ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

 

2 - 4 มิถุนายน 2549/June 2006
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Dr.Guy FAURE ผู้อำนวยการ IRASEC
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ประสานงาน/Coordinateur:ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ
 


12-14 มิถุนายน 2549/June 2006
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดสัมนา
The First Franco-MFLU Seminar
Theme: Changes in Rice Production Systems
and New Technological Challenges
ณ. ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผู้ประสานงาน/Coordinateur:ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

 

15-21 พฤษภาคม 2549/ May 2006
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
ผู้ประสานงาน/Coordinateur:ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

...................................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846