วันที่ 5 มีนาคม 2553 คณะผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) นำโดย Mr. Jason Rush ตำแหน่ง Video & Multmedia Team Mandia Relations-Southeast Asia ได้นำคณะผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จากสำนัก NHK และ CAN เข้าเยี่ยมชมและสรุปเกี่ยวกับการดำเนินของหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส – อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   
   
   
.................................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846