สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ นิทรรศการภาพถ่าย เชียงรายในสายตาของชาวต่างชาติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 30 มีนาคม 2550
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
---------------------------------------------------------------

จัดโดย หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน และเว็บบอร์ดอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงราย
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
     - โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
     - หจก. กรีนวิง มาร์เกตติ้ง เชียงราย
     - ร้านอาหาร Bos Place

สถานที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัน/ เวลา 9 กุมภาพันธ์ 30 มีนาคม 2550
หมายเหตุ : จัดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16.00 น.

ผู้เข้าร่วม ประมาณ 60 คน
                - ชาวต่างชาติ
                - อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                - นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (คุณบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน)
                - นักเรียนประถม (ชาวเขา)
                - ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
        เวลา 16.30 น. คุณปราโมทย์ ภู่ดี หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ หลังจากนั้น คุณปราโมทย์ ภู่ดี หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน มีใจความว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสัมพันธ์อันดี กับทางสมาคมฝรั่งเศส เหมือนพี่น้องตลอดมา ต่อจากนั้น M.Guy Heidelberger ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ได้กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และได้ให้เกียรติบัตรมอบใบประกาศแก่ผู้สนับสนุนในครั้งนี้ หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน แขกผู้มีเกียรติร่วมชมภาพถ่ายและร่วมรับประทานอาหารว่าง
       นิทรรศการนี้จะจัดแสดงให้ชมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 30 มีนาคม 2550

ประโยชน์และผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
     1. ผู้เข้าชมนิทรรศการได้มองเห็นเชียงรายในมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งสะท้อนออกมาทางภาพถ่ายของแขกผู้มาเยือน และอาจจะทำให้สิ่งที่เจ้าของถิ่นมองเห็นแต่ไม่เคยเห็นในคุณค่า เมื่อได้มองจากภาพถ่ายของแขกผู้มาเยือนแล้ว อาจจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขึ้นมาได้
     2. ลูกหลานชาวเชียงรายได้มีโอกาสเห็นความงามและคุณค่าของแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ อันจะนำมาซึ่งความรัก ความหวงแหน และการตระหนักเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมในถิ่นกำเนิดของตนมากขึ้น
    3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ
   4 . อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนการสอน
    6. สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เห็นจากภาพถ่าย
   7. เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ และสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ
   1. การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติและชาวเชียงราย เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
   2. การจัดวางภาพถ่ายสวยงามน่าสนใจ และสะดวกต่อการเดินชม

ข้อเสนอแนะ
   1. รูปภาพที่นำมาจัดการแสดง ควรมีข้อความบรรยาย ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร และควรระบุสถานที่และวันเวลาไว้ด้วยถ้าเป็นไปได้ เพราะจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับทราบถึงแหล่งที่มา และความเข้าใจในภาพที่นำเสนอมากขึ้น
   2. ควรมีการลงทะเบียนแขกผู้เข้าร่วมนิทรรศการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดงานครั้งต่อไป
   3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถวางแผนการเข้าร่วมงานได้

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- รายงาน

  

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846