สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Macro Photograph

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

----------------------------------------------------------------------------

จัดโดย หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย

สถานที่ ห้อง 306 อาคาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

 วัน/ เวลา ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 - 16.30 น.

 ผู้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมไว้จำนวน 20 คนเป็นอย่างมาก แต่มีผู้เข้าร่วมจริง จำนวน 86 คน ประกอบด้วย
       - อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก , วิทยาลัยอาชีวศึกษา , วิทยาลัยเชียงราย ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดเชียงราย
       - อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงราย
       - เจ้าหน้าที่จากหมวดการทางเวียงแก่น
       - เจ้าหน้าที่จากชมรมส่งเสริมสุขภาพเชียงราย
       - เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
       - เจ้าหน้าที่จากสมคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
      - อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      - ผู้สนใจทั่วไป

 วิทยากร Mr. Nicolas Pascarel ช่างภาพอิสระชาวฝรั่งเศส

 ผู้แปล/ ผู้ช่วยวิทยากร

    1. ผศ. ดร. สุนันทา ฟาเบรอ (หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ)
    2. Mr. Guy Heidelberger (ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย)
    3. Mrs. Fravie LEPOUTRE (อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสจากสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย)
    4. อาจารย์ทินกร นุกูล (อาจารย์สอนศิลปะจากสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย)

 เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549
ภาคเช้า บรรยายในหัวข้อ
     1. ความชัดลึกของภาพ (Depth of Field)
     2. เครื่องมือที่ต้องใช้ในการถ่ายภาพมาโคร์
     3. คำแนะนำและเทคนิคในการถ่ายภาพ
     4. ระบบทั่วไปของกล้องถ่ายรูป
วิทยากรได้ให้ข้อคิดว่า ในการถ่ายภาพมาโคร์ต้องมีความอดทนและละเอียดพิถีพิถัน ซึ่งมีสองข้อที่สำคัญมากในการถ่ายภาพมาโคร์ คือ การจัดแสง และ ความชัดลึกของภาพหลังจากจบการบรรยาย วิทยากรได้แสดงสไลด์ภาพถ่ายแบบมาโคร์ให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันสังเกตภาพแต่ละภาพว่าใช้เทคนิคอะไรบ้าง และในขณะเดียวกันก็แทรกความรู้ เทคนิค และข้อคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจมากขึ้น เช่น การถ่ายภาพแบบมาโคร์นั้น ทำให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพมากกว่าปกติ เพราะเราสามารถกำหนดความชัดของภาพเป็นจุด ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราถ่ายภาพแมลงตัวหนึ่ง เราจะกำหนดระยะความชัดของภาพที่ส่วนหัวหรือส่วนลำตัวหรือส่วนขา หรือเราจะเลือกให้ชัดทั้งหมดของภาพก็ได้ หรือจะทำให้แบคกราวน์เบลอก็ได้ และในการถ่ายภาพสัตว์ เราจะต้องศึกษาธรรมชาติของสัตว์ด้วยว่า เราจะสามารถพบเจอสัตว์นั้น ๆ ได้ในช่วงเวลาใดบ้าง เป็นต้น

ภาคบ่าย เป็นการแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพมาโคร์โฟโต้ และสาธิตการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมชมภาพยนตร์เกี่ยวกับภาพชีวิตของสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดจินตนาการประมาณ 45 นาที แล้ววิทยากรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพมาโคร์ และชนิดของภาพว่า ภาพที่ถ่ายออกมาส่วนมากจะเป็นแบบ JPEG Image ซึ่งใช้ความละเอียดประมาณ 300 dpi ส่วนรูปภาพแบบ tiff Image จะเป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ส่วนมากใช้ในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และไม่สามารถส่งภาพชนิดนี้ทางอีเมล์ได้ และภาพชนิด raw Image สามารถอ่านในคอมพิวเตอร์ได้โดยโปรแกรม Photoshop CS ซึ่งข้อดีของภาพชนิดนี้คือเมื่อทำการแก้ไขภาพไปแล้ว จะยังมีภาพต้นฉบับเหลืออยู่ หลังจบการบรรยายจึงแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่มีกล้องถ่ายรูปให้ออกไปถ่ายภาพด้านนอกอาคารกับวิทยากร 2. กลุ่มที่ไม่มีกล้องถ่ายรูปให้ชมภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ และจบการบรรยายในวันนี้

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549
ภาคเช้า ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมวัตถุ และอุปกรณ์เพื่อการถ่ายภาพ วิทยากรสาธิตการใช้กล้องดิจิตอลในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ โดยได้แนะให้ผู้เข้าอบรมใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมเข้ามาช่วย เช่น การใช้ไฟฉาย หรือการใช้กระดาษฟอยด์ เพื่อช่วยเพิ่มแสง หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมทุกคนทดลองถ่ายภาพด้วยกล้องชนิดฟิล์มและกล้องดิจิตอล โดยพยายามประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดในวันแรกอย่างเต็มที่ ถ้าหากมีข้อสงสัยวิทยากรก็คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ภาคบ่าย เป็นการวิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายของภาคเช้าจากกล้องดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม Photoshop ซึ่งวิทยากร ผู้เข้าอบรม และเจ้าของภาพร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อทราบจุดเด่นและข้อควรแก้ไข หรือเทคนิคที่เหมาะสมในแต่ละภาพ ก่อนจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mr. Nicolas Pascarel ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ประโยชน์และผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
   
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ระบบทั่วไปของกล้องถ่ายรูป
     2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือที่ต้องใช้ในการถ่ายภาพมาโคร์
     3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความชัดลึกของภาพ ความไวของชัตเตอร์ และแสงในการถ่ายภาพแบบมาโคร์
     4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการถ่ายภาพแบบมาโคร์ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาก
     5. อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
     6. สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้านเทคนิคในการ ถ่ายภาพ

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ
   
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้สนใจจากภายนอกเป็นอย่างดี ถือได้ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างมาก
     2. วิทยากรมีความตั้งใจในการนำเสนอ และมีความรู้ความสามารถอย่างมาก
     3. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดีมาก
     4. ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานของ Mr. Nicolas Pascarel ได้ที่ http://www.pascarel.com
     5. เนื่องจากกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมไว้ไม่เกิน 20 คน แต่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 86 คน จึงทำให้การทดลองใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่วิทยากรนำมาสาธิตไม่ทั่วถึง ทุกคน

 ข้อเสนอแนะ
   
1. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะนี้อีก เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ซึ่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     2. ถ้าเป็นไปได้ควรจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 3-4 วันเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีเวลาเพียงพอในการนำเทคนิคและคำแนะนำของวิทยากรมาทดลองปฏิบัติจริง และเมื่อเกิดปัญหาจะได้ซักถามในทันที
     3. เนื่องจากอุปกรณ์สาธิตแต่ละชิ้นมีราคาค่อนข้างสูง และมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับทุกคน ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ผู้เข้าอบรมควรมีกล้องของตนเองมาด้วยเพื่อจะได้ลงมือปฏิบัติจริง

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- รายงาน

...........................................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846