มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
ภายใต้ความร่วมมือไทย - ฝรั่งเศส
ครั้งที่ 1

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือไทย ฝรั่งเศส ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 13 มกราคม 2549 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และ Mr. Pierre Colombier ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานทูตฝรั่งเศส และ Mr. Christian Depierre ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือทางภาษาฝรั่งเศสของสถานทูตฝรั่งเศส ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
โครงการนำร่องนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศส กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สกอ. ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ในการนี้ ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ จากหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการด้วย และในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 มีขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาคเอกชน สถานทูตฝรั่งเศส และผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการทำธุรกิจการท่องเที่ยวจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของประเทศฝรั่งเศส โดยจะเน้นวิธีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคเอกชนและสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

....................................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846