สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ ฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศส ฟัง พูด อ่าน และเขียน

วันที่ 27 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2549

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

..................................................................................

วัน/ เวลา วันที่ 27 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2549
                วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
               (ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของนักศึกษา สอนกลุ่มละประมาณ 2-3 ชั่วโมง/ สัปดาห์)

สถานที่ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
              อาคาร E 2 ชั้น 2 ห้อง 203

วิทยากร Miss Céline ROLLET นักศึกษาฝึกงานชาวฝรั่งเศส

ผู้เข้าร่วม มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย
               - นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
               - นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ
               - นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน
          
แผนที่ รูปภาพ CD

วัตถุประสงค์
         
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานในด้าน การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง สามารถเข้าใจคำถามและสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา/ หัวข้อ
         
•  การเขียน การอ่านอักษรพยัญชนะ และสระภาษาฝรั่งเศส
          •  วิธีการแนะนำตัวเอง และการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหน ตื่นนอนกี่โมง ฉันชอบดูโทรทัศน์ในวันหยุด ฉันจะไปเล่นกีฬากับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน ฯลฯ

วิธีการสอนมีแนวทางดังนี้
           1. ผู้สอนเขียนคำถาม และคำตอบ เป็นภาษาฝรั่งเศส และมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
           2. ให้ผู้เรียนฝึกตั้งคำถาม และตอบคำถาม
           3. สอนให้ผู้เรียนรู้จักหลักไวยากรณ์ และการผันคำกริยาแบบง่าย ๆ
           4. ให้ทำแบบฝึกหัดโดยการเขียน และการพูด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
          1. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศส ฟัง พูด อ่านและเขียน กับเจ้าของภาษาโดยตรง
          2. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีตะวันตก
          3. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส ได้ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตามภารกิจที่วางไว้

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ
       
นักศึกษามีความประทับใจในตัวผู้สอนเป็นอย่างมาก มีความเป็นกันเอง ทำให้นักศึกษากล้าที่จะซักถามข้อสงสัย
นักศึกษามาเรียนไม่ค่อยตรงเวลา และบางคนก็มาเรียนไม่ค่อยสม่ำเสมอ ทำให้ผู้สอนไม่สามารดำเนินการสอนตรงตามแผนที่วางไว้ได้

คำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        
ควรจัดหานักศึกษาฝึกงานชาวฝรั่งเศสมาสร้างกิจกรรมหรือโครงการประเภทนี้ทุกปี เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        

 

 

 

....................................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846