นิทรรศการภาพถ่าย " เชียงรายในสายตาของชาวต่างชาติ"

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน และเว็บบอร์ดอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงราย
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2550
.............................................

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการ-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คุณปราโมทย์  ภู่ดี หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน, ดร.จอห์น  ยูริสเซ็น ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทศบาลเมืองอัลคมาร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์, และ M.Guy Heidelberger ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ได้รับเกียรติเข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย
คุณปราโมทย์  ภู่ดี หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน
ผู้เข้าร่วมงานชมนิทรรศการภาพถ่าย
 

.....................................................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846