สรุปผลการดำเนินงาน


โครงการมุมมองและภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงราย
เสาร์ที่ 3 กันยายน 2548 และ เสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 กันยายน 2548
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.........................................................................

ผู้เข้าร่วม
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
จำนวนทั้งสิ้น 33 คน


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2548
ณ ห้อง 306 อาคารกิจกรรม D1 เวลา 08.30-12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 3 ท่าน
หลังจากนั้นจึงเริ่มการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง มุมมองและภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์สยาม พึ่งอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุดไท กรุงเทพฯ บรรยายเรื่อง มุมมองและความรู้สึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงราย

2. คุณเสาวณีย์ สารทรัพย์
สถาปนิกและเจ้าของ 9 Art Gallery/ Architect Studio เชียงราย บรรยายเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงราย
3. อาจารย์ทินกร นุกูล
อาจารย์สอนศิลปะจากสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย บรรยายเรื่อง มุมมองและความรู้สึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงราย
วิทยากรได้นำเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้ชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมเชียงราย นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ยังคงอยู่ของรูปแบบสถาปัตยกรรมในเชียงราย ระหว่างการบรรยายก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ทำให้ได้แง่คิดและมุมมองเกี่ยวกับภาพสถาปัตยกรรมที่หลากหลายน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังการบรรยาย และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว อาจารย์ทินกร นุกูล ได้กล่าวสรุปและนัดหมายการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบภาพโปสเตอร์โดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548
ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ S1 เวลา 08.30-16.00 น.
อบรมในหัวข้อ การออกแบบเรขศิลป์ในการทำโปสเตอร์ (Graphic Design) โดยอาจารย์ทินกร นุกูล
ภาคเช้า เป็นการอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตัดต่อและปรับแต่งภาพถ่าย ซึ่งวิทยากรก็ได้บรรยายและแนะนำเทคนิคในการตกแต่งภาพ เพื่อใช้ในการทำโปสเตอร์
ภาคบ่าย วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตัดแต่งภาพสภาปัตยกรรมที่เตรียมมา พร้อมรับฟังคำแนะนำและซักถามปัญหาที่พบระหว่างการใช้โปรแกรมจากวิทยากรอย่างเป็นกันเอง ซึ่งวิทยากรก็จะมีเทคนิคที่หลากหลาย ทุกคนสามารถตกแต่งและออกแบบภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำภาพที่ตกแต่งแล้ว ไปใช้ในการออกแบบโปสเตอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator ในวันต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548
ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ S1 เวลา 08.30-16.00 น. โดย อาจารย์ทินกร นุกูล
ภาคเช้า วิทยากรได้ทบทวนความรู้และเทคนิคในการตกแต่งภาพโดยโปรแกรม Adobe Photoshop อีกครั้งก่อนจะเริ่มบรรยายความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และการนำภาพถ่ายที่ตกแต่งแล้วจากโปรแกรม Adobe Photoshop มาประกอบในการทำโปสเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Illustrator
ภาคบ่าย วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรม ฝึกการนำภาพถ่ายที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วจากโปรแกรม Adobe Photoshop มาประกอบและออกแบบเพื่อทำแผ่นโปสเตอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะต้องมีผลงานคนละ 1 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมประกวดกับทางสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็น วารสารสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทย (MAGAZINE DE L ALLIANCE FRANÇAISE DE THAILAND) จากสมาคมฝรั่งเศส ฟรี เป็นเวลา 1 ปี
กรรมการตัดสินคือ นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล นายกสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย และ M.Guy Heidelberger ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย


รายชื่อผู้ชนะการประกวด คือ
ชนะเลิศ
นายวีระยุทธ สุทธศิลป์ นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนิรันดร์ มั่นรอด จากบริษัท กรีนวิง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวีระยุทธ สุทธศิลป์ นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ M.Guy Heidelberger ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน หลังจากนั้น ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส- อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้กล่าวชมเชยผลงานของผู้เข้าอบรม และกล่าวปิดงาน

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุผลตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมุมมองของผู้เข้าอบรม ทำให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่อยู่ในท้องถิ่นของตน


คำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการประเภทนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองออกมา และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาตนเองอีกด้านหนึ่งด้วย

 

 
 

.....................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846