สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ สอนภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 25 กันยายน 2549

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.............................................

วิทยากร ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ

ผู้เข้าร่วม อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บุคคลภายนอกจากคลีนิคนายแพทย์สุจริต พนักงานโรงแรมวังคำ

จำนวน 7 คน

สถานที่ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

อาคาร E 2 ห้อง 203

ระยะเวลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 - 25 กันยายน 2549   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น.
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำโครงการ ซึ่งดำเนินการสอนเป็นเวลา 60 ชั่วโมง สอนวันละ 2 ชั่วโมง
       วิทยากรเริ่มต้นชั่วโมงด้วยหลักไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยคประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็จะเป็นการสอนคำศัพท์ สอนการแต่งประโยค ฝึกอ่านบทสนทนา โดยจะให้อ่านรอบแรกพร้อม ๆ กัน แล้วให้อ่านออกเสียงประโยคนั้น ๆ ทีละคนอีกครั้งหนึ่ง ในการสอนทุกครั้งวิทยากรจะสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นด้านบ้านเมือง ผู้คน ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ระบบความคิด ฯลฯ ให้นักเรียนได้ทราบอยู่เสมอ ก่อนจบการเรียนในแต่ละวันก็จะให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง เขียนคำศัพท์และประโยคตามคำบอก เพื่อเป็นการทดสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน แล้วนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในชั่วโมงต่อ ๆ ไป

สรุปความคิดเห็น/ ความรู้สึกโดยรวมจากผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน
     
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความประทับใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาที่เข้มข้น ด้านความเป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เนื่องจากผู้เรียนมีจำนวนไม่มากจึงทำให้ผู้สอนดูแลได้ทั่วถึงและมีความเป็นกันเองมากขึ้น สามารถซักถามข้อสงสัยได้เต็มที่ ด้านวิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสมาสอดแทรกเสมอ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้เร็วขึ้น เกิดความสนุก ไม่เบื่อ และไม่เครียดเวลาเรียน บางคนจากที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเลยก็สามารถอ่านออกเขียนได้ สำหรับบางคนที่พอจะมีความรู้พื้นฐานภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วก็มีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนดีขึ้น

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ
    
1. โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคคลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากว่าผู้สนใจบางท่านไม่มีเวลาว่างตรงกับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น บางท่านติดสอน มีภารกิจเร่งด่วน นักศึกษาบางคนติดเรียนจนถึงตอนเย็น และอยู่ระหว่างการสอบ จึงทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ
      2. เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้ว อีกทั้งยังเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลานานหลายปี จึงทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเต็มที่เพราะมาจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนเอง และการถ่ายทอดความรู้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนเรียนกับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศสไปในตัวอีกด้วย

คำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       
โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านภาษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นซึ่งจะก่อให้เกิดแนวคิดดี ๆ ในการเรียนภาษามากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย

                

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ รายงาน

 

...............................................

 

 

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846