สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ French Christmas Party
วันที่ 22 ธันวาคม 2548
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
...............................................................................

ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ

โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อเป็นการเตรียมงานคริสต์มาส และส่วนที่เป็นงานคริสต์มาส

กิจกรรมพิเศษก่อนคริสต์มาส

วัน เวลา ที่ทำกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดีที่ 10, 17, 24 พฤศจิกายน 2548 และ 1, 8, 15 ธันวาคม 2548 เวลา 16.00-19.30 น.

สถานที่ดำเนินการ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากร Miss Clémence REGAUD

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมประดิษฐ์ของตกแต่งต้นคริสต์มาส จำนวน 13 คน
กิจกรรมร้องเพลงคริสต์มาส จำนวน 14 คน
กิจกรรมทำขนมฝรั่งเศส จำนวน 19 คน
รวมทั้งสิ้น 46 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมาพร้อมกันที่ห้อง และเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้

1. กิจกรรมประดิษฐ์ของตกแต่งต้นคริสต์มาส เวลา 16.00-17.00 น.
ทุกคนช่วยกันประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไหมพรม (ปอมปง) กระเช้าคริสต์มาส การ์แลนด์ เพื่อตกแต่งต้นคริสต์มาสและสถานที่ที่จะจัดงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2548
2. กิจกรรมร้องเพลงคริสต์มาสเป็นภาษาฝรั่งเศส (French Christmas Carols) เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกคนสนุกกับการร้องเพลงคริสต์มาสเป็นภาษาฝรั่งเศส และยังได้เรียนรู้ความหมายของเพลง รวมทั้งคำศัพท์ต่าง ๆ โดยเพลงที่ใช้ร้องคือเพลง VIVE LE VENT และ เพลง Mon beau sapin
3. กิจกรรมทำขนมฝรั่งเศส เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากรแจกสูตรขนม และเริ่มอธิบายถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้นก็อธิบายขั้นตอนการทำ แล้วให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำตามทีละขั้นตอน จนได้ขนมที่น่ารับประทาน หลังจากนั้นทุกคนก็จะร่วมกันรับประทานขนมที่ทำขึ้นอย่างเอร็ดอร่อย
ขนมฝรั่งเศสที่ทำมีทั้งหมด 6 ชนิด คือ
- Gâteau au chocolat
- Le pain perdu (Lost bread)
- Gâteau au chocolat et aux noix de cajou (chocolate cake with cashew nuts)
- Crumble aux pommes (Streusel Apples)
- Les crêpes
- Pain perdu aux fruits
..................................................................................................................................................

งานคริสต์มาสปาร์ตี้

วัน/ เวลา 22 ธันวาคม 2548 เวลา 17.00-19.00 น.

สถานที่ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
จำนวนทั้งสิ้น 151 คน

พิธีกรดำเนินงาน นางสาวหฤทัย รัตนไตร

ผู้สนับสนุนการจัดงาน
1. สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
2. สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
3. บริษัทกรีนวิง
4. คลีนิคตาหมอสุจริต

แขกที่มาร่วมงานลงทะเบียน ณ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ พิธีกรเชิญแขกทุกท่านที่บริเวณหน้าเวที นางสาวจารุวรรณ กาศนอก เจ้าหน้าที่บริหารหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต่อ รศ. นรีวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก หลังจากนั้น รศ. นรีวรรณ จินตกานนท์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน และกล่าวเปิดงาน


พิธีกรเชิญแขกที่มาร่วมงาน ร่วมกิจกรรมการเล่นเกมส์ บิงโก โดย Miss Clémence REGAUD เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม บรรยากาศการเล่นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้ชนะคือ นางสาวณาตยา ปานจิ่ง เจ้าหน้าที่บริหารของส่วนทะเบียนและประมวลผล M.Guy Heidelberger ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะ หลังจากนั้นทุกท่านที่มาร่วมงานจึงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เสร็จจากการรับประทานอาหาร พิธีกรเชิญแขกทุกท่านร่วมกันร้องเพลงคริสต์มาสเป็นภาษาฝรั่งเศส 2 รอบ


ก่อนที่จะมีการจับสลากของขวัญ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คุณจงรัตน์นรี จิตรสกุล ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายแพทย์สุจริต งามวงศ์ไพบูลย์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ผู้มาร่วมงานทุกท่านร่วมกันจับสลากของขวัญฟรี และเดินทางกลับ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ได้มีโอกาสฝึกพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสแบบง่าย ๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา แล้วยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ของฝรั่งเศสอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมการปรุงอาหาร การร้องเพลง ศิลปะการตกแต่ง เป็นต้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการคริสต์มาสได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการทำงานและการเข้าสังคมเมื่อมีโอกาสได้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการคริสต์มาสได้รับความสนุกสนาน และมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากหลาย ๆ หน่วยงาน
4. บุคคลภายนอกได้มีโอกาสเข้ามารู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากขึ้น

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ
1. กิจกรรมพิเศษก่อนถึงคริสต์มาสทั้ง 3 กิจกรรมได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกคนมีความกระตือรือร้น ช่วยกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
2. คริสต์มาสปาร์ตี้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ถือได้ว่าบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความสนุกสนาน บรรยากาศของงานอบอุ่นแบบครอบครัว และเป็นกันเอง
3. โครงการคริสต์มาสปาร์ตี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก็เพราะได้คำแนะนำดี ๆ จากหัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ เป็นผู้ให้คำแนะนำและคิดรูปแบบของงานที่มีเอกลักษณ์แบบฝรั่งเศสนี้ขึ้นมา ทำให้บรรยากาศงานคริสต์มาสในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแตกต่างจากคริสต์มาสทั่ว ๆ ไป

คำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการนี้น่าจะจัดให้มีทุกปี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสมามาพบปะสังสรรค์ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของต่างชาติ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามารู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากขึ้น
..............................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846