สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการไวโอลิน
วันที่ 17-22 เมษายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..................................................................................

หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไวโอลินขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในการเล่นไวโอลินได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเล่นดนตรีประเภทนี้ โดยได้เชิญนักไวโอลินยอดเยี่ยม 1 ใน 5 ของยุโรป Mr. Vadim Tchijik (วาดิม ทิจิค) มาเป็นผู้ฝึกสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไวโอลินได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. การทำเวิร์คชอป ซึ่งจะเป็นการเข้าแคมป์ฝึกอบรมการเล่นไวโอลินร่วมกับ Mr. Vadim Tchijik เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-22 เมษายน 2549 ณ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 คน นักเรียนในจังหวัดเชียงรายและบุคคลที่สนใจทั่วไป 15 คน (ทางสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ได้จัดให้มีการทดสอบระดับความสามารถการเล่นไวโอลิน โดยอาจารย์สอนดนตรีในเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549)
2. การแสดงไวโอลิน ฟรีคอนเสิร์ต โดย Mr. Vadim Tchijik และการแสดงผลงานจากการเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 22 เมษายน 2549 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้าชมคอนเสิร์ตเป็นผู้บริหาร นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ที่สนใจจากภายนอก เช่น นักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงราย นักเรียนจากโครงการนำร่อง CTY Thailand Summer Camp 2006 และประชาชนทั่วไปที่มากันเป็นครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 415 คน ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ปาน พิมพา), รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.เทอด เทศประทีป), ประธานสมาคมฝรั่งเศส (Mr.Guy Heidelberger), นายกสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย (นายแพทย์ กอบชัย จิตรสกุล) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย

เมื่อจบการแสดงการเดี่ยวไวโอลินของ Mr.Vadim Tchijik แล้วจึงเป็นการแสดงของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้น นายกสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย และ ประธานสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ Mr.Vadim Tchijik และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ผศ.ดร.ปาน พิมพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและกล่าวปิดงาน ปิดงานเวลา 21.30 น.

พิธีกรดำเนินรายการ คือ
- อาจารย์อภิชิต เอื้ออริยกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์
- นางสาวหฤทัย รัตนไตร เจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ

โปรแกรมการแสดงไวโอลิน ฟรีคอนเสิร์ต Le Violon Virtuose
              
        
โดย วาดิม ทิจิค
Jean-Sébastien Bach Adagio et Fugue de la sonate n 1 en sol mineur
Fritz Kreisler Recitativo et Scherzo op. 6
        Eugène Ysaÿe Sonate n 3 Ballade
                 pause
        Nicolo Paganini Caprices n 9, 17
       Jean-Sébastien Bach Chaconne

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
1. โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
2. บริษัทกรีนวิง
3. สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
4. สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการเล่นไวโอลิน (เวิร์คชอป) เป้าหมาย 15 คน
มีผู้เข้าร่วมจริง 16 คน ประกอบด้วย
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 คน
- นักเรียนในจังหวัดเชียงราย และผู้ที่สนใจทั่วไป 15 คน
2. ผู้เข้าร่วมชมการแสดงไวโอลิน ฟรีคอนเสิร์ต เป้าหมาย 1,000 คน
        มีผู้เข้าร่วมจริง 415 คน ประกอบด้วย
- ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กรรมการบริหารสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย
- นักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงราย
- นักเรียนจากโครงการนำร่อง CTY Thailand Summer Camp 2006 ของสำนัก
          นายกรัฐมนตรี
- ผู้สนใจทั่วไป (บางท่านมาพร้อมครอบครัว)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักเรียนในเชียงราย สามารถเข้าร่วมทำ workshop และเข้าชมคอนเสิร์ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ฝึกฝนทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลกับวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์
3. นอกจากความบันเทิงแล้ว ผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมารยาทอัน ดีงามในการเข้าชมการแสดงในที่สาธารณะด้วย
4. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ได้ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามภารกิจที่วางไว้
5. เป็นการเผยแพร่ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่ภูมิภาค

ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมโครงการ

1. โครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมการเล่นไวโอลิน และการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตไวโอลิน ทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้
2. มีปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับแอร์ในห้องแสดงคอนเสิร์ต อยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนนี้เข้า
มาดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันเวลา
3. ไฟหอประชุมทางด้านหลังที่เป็นลานจอดรถควรจะเปิด เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานสามารถมองเห็นป้ายหอประชุมได้ชัดเจน
4. ผู้ชมส่วนใหญ่มาก่อนเวลาเพื่อทำการลงทะเบียนก่อนเข้างาน แต่บางท่านก็มาสาย ทำให้ไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้ เพราะจะทำให้เสียสมาธิในการแสดง ถ้าต้องการเข้าชม จะต้องรอจนกว่านักไวโอลินหยุดพักแล้วจึงสามารถเปิดประตูให้ผู้ชมเข้าไปได้อีก

คำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อยากให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการให้มากกว่านี้ และอยากให้จัดโครงการประเภทนี้ต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพราะจะทำให้หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม

..................................................

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846